Sacred Texts  Legends and Sagas  Celtic  Legendary Creatures  Index  Previous  Next 


The Celtic Dragon Myth, by J.F. Campbell, [1911], at sacred-texts.com


p. 18

THE DEATH OF FRAOCH 1

On Cluan Fraoich 2 a friend doth sigh
Where doth lie a warrior low
On his bier;
And his moan makes warriors grieve
And bereft of love his spouse.
For Idad's son she doth keen
For whom is named Cairn Laive:
Fraoch mac Idad of soft locks,
Idad's son of raven hair.
Westward there lies Fraoch mac Idad
Who fulfilled proud Mève's behest.
On Cruachan Shee (Sídh) a mother weeps:
Sad the tale—a mother's wail
She grieves sore for Fraoch her son.
Many a field in strifes of old
He had won and behold
Fraoch mac Idad lieth cold.

To Cluan Fraoich comes Find-abair:
She doth weep—a sad ladye;
With tresses soft and curling locks
And her hand
Of Queen Mève proud heroes sought.

p. 19

FRAOCH 1

Auctor hujus an Caoch O Cluain

1. H-osnadh caraid an Cluan Fhraoich
   H-osnadh laoich an caiseal chró
   H-osnadh dheanann tuirseach fear,
   Agus da’n guileann bean óg.

2. Aig so shear 2 an carp fa’n bh-feil
   Fraoch mac Fhiodhaich an fhuilt mhaoith,
   Fear a rinn buidheachas baoibh
   Is bho’n sloinntear Carn Fraoich.

3. Gul aon mhna an Cruachan soir
   Truagh an sgeul fa bh-feil a’ bhean
   Is se bheir a h-osnadh gu trom
   Fraoch mac Fiodhaich nan colg sean.

4. ’Si ’n aon bhean do nidh an gul
   Ag dol d’a fhios gu Cluan Fraoich,
   Fionnabhair an fhuilt chais ail
   Inghean Mhaoidhbh 3 g’am biaid laoich.

p. 20

Find-abair of golden hair
Ailill's one daughter she
Lies side by Fraoch to-night:
Of many loved, of many sought
But never a love
But Fraoch had Find-abair.

Her cause of hatred unprovoked Mève found
For Fraoch the best of knights,
Bravest and friendliest:
When love for him she found
Her passion he did scorn
And hence his wound:
Fraoch lies a corpse to-night.
Great was the wrong thus wrought by Mève:
Simply we still unfold
The story old:
(With woman-kind side not in ill)
His death her scheme foretold.
          (On Cluan Fraoich a friend doth sigh.)

II

A rowan tree grew on Loch Mève—
  Southwards is seen the shore—
Every fourth and every month
  Ripe fruit the rowan bore:
Fruit more sweet than honey-comb,
Its clusters’ virtues strong,
Its berries red could one but taste
Hunger they staved off long.

p. 21

5. Inghean Orla 1 as úr folt
   Is Fraoch an nochd taobh air thaobh
   Ge mór fear dha’ dtairgeadh i
   Nior ghrádhaich si fear ach Fraoch.

6. Faigheas Meadhbh a muigh fuath
   Cairdeas Fhraoich fa fearr an gliadh,
   A’ chúis fa’n chreuchd-ta a chorp
   Tre gun lochd a dhèanamh ria.

7. Do chuireadh e gu sa’ bhás
   Taobh re mnaibh na tug an olc
   Is mór am pudhar a thuit le Meadhbh
   Inneósad gun cheilg a nos.
                                   H-osnadh.

II

8. Caorrunn do bhi air Loch Mái,
   Do chidhmist an traigh fa dheas;
   Gach[a] ráidh [agus] gach mí,
   Toradh abaidh do bhi air.

9. Sásadh bídh na caora sin,
   Ba mhillse na mhil a bhláth;
   Do chongbhfadh an caorrann dearg
   Fear gun bhiadh gu ceann naoi tráth.

p. 22

Its berries’ juice and fruit when red
For a year would life prolong:
From dread disease it gave relief
If what is told be our belief.

Yet though it proved a means of life
  Peril lay closely nigh;
Coiled by its root a dragon lay
  Forbidding passage by.

A messenger for Fraoch was sent
  By Eochaidh's daughter keen—
When sickness sore Mève rent:
  "What ails?" quoth Fraoch, "the Queen?"

And Eochaidh's daughter made reply—
  Eochaidh of the festive horns—
That ne’er would she be whole
  Till her soft palm were full
Of berries from the island in the lake—
  Fraoch's hand alone to pull.

"Such I ne’er cull’d," said Idad's son
  Of blushing face;
Yet will I what I yet ne’er willed,"
  Quoth Fraoch, out of grace.

Sir Fraoch moved forward to his fate
  Forth to the lake and swam the tide;
He found asleep the dragon-snake
  Around the tree, mouth open wide.
         (On Cluan Fraoich a friend doth sigh.)

p. 23

10. Bliadhain air shaoghal gach fir
   Do chuireadh sin fa sgeal dearbh
   Gum bu fhóirinn do luchd cneidh
   Fromhadh a mheas is e dearg.

11. Do bhi anshástacht 1 ’na dhéigh
   Ge ba leigh a chobhar an t-sluaigh,
   Péist nimh do bhi ’na bhun 2
   Bhacadh dha cách dhul d’a bhuain.

12. Léan easlainte throm throm
   Inghean Eochaidh nan corn saor,
   Do chuireadh fios leath air Fraoch,
   Dh’ fhiosraich an laoch ciod thainig ri.

13. A dubhairt Meadhbh nach bi slán
   Mur faigh lán a boise maoith
   Do chaoraibh an locha fhuair
   Gun duine ga bhuain ach Fraoch.

14. Cnuasachd riamh ni dhearnadh mi
   Ar Mac Fiodhaich go ngné dheirg
   Ge gar dhéarnas e ar Fraoch
   Rachsad do bhuain chaor do Mheidhbh.

15. Gluaiseas Fraoch, b’e fear an áigh
   Bhuain a shnámh air an loch
   Fhuair a’ phéist is i ’na suain
   Is a ceann suas ris an dos.
                                H-osnadh.

p. 24

III

Fraoch, Idad's son, of weapon keen
  Of the beast being unperceived,
Of berries red a lapful brought
  Mève's longing to relieve.

Though good be that which thou hast brought,"
  Quoth Mève of form so fair,
"Nought me relieves, O Champion bold
  Save branch from trunk thou bear."

Fraoch gave consent: no fear he knew
  But swam the lake once more:
But hero never yet did pass
  The fate for him in store.

The rowan by the top he seized
  From root he pulled the tree;
And the monster of the lake perceived
  As Fraoch from the land made free.

With his gaping maw the hero's hand
  He seized in the liquid tide:
Fraoch seized the monster by the jaw,
  Would a knife were by his side!

p. 25

III

16. Fraoch mac Fiodhaich an airm ghéir
   Tháinig o’n phéist gun fhios di,
   Thug a h-anultach chaor dearg
   Far an robh Meadhbh dh’ a tigh.

17. "Ach ge maith na tugais leat,"
   Adubhairt Meadhbh as geal cruth,
   "Ni fhóir mis, a laoich luain
   Ach slat a bhuain as a bun."

18. Togras Fraoch, ’s nior ghille tiom,
   Shnámh a rís air an linn bhuig
   Is nior fheud [ne]ach 1 ge mór ágh
   Theachd o’n bhás an robh a chuid.

19. Gabhas an caorrann air bharr,
   Tharruing an crann as a fhrèimh,
   Tabhairt dó [a] chos do’n tór
   Mothaicheas do ris a’ phéist.

20. Beireas air agus e air snamh,
   Is gabhas a lamh ’na craos,
   Do ghabh se-san is’ air ghiall,
   Truagh gun an sgian aig Fraoch!

p. 26

Find-abair of lovely tresses
  For Sir Fraoch her love,
Unperceived, a knife she bore;
  Fraoch's fair skin the monster tore
    And gnawing shore his arm away.

Fraoch, Idad's son, in conflict dire
  With the monster's woeful ire:
On the southern strand they fought and fell
  And blood the boulders dyed.

Nor short the conflict: in his hand
  Fraoch held the monster's head;
Which when the maiden did perceive
  On the strand she swooned as dead.

The maid then spake as she awoke
  In her palm his hand she placed,
"Though now but food for birds-of-prey,
  Thy renown on earth is traced."

And from the death the hero died
  The lake doth take its name;
For ever is it hight Loch Mève,
  And thus resounds his fame.
       (On Cluan Fraoich a friend doth sigh.)

p. 27

21. Fionnabhair an fhuilt chais áil
   Do ran chuige sgian gun fhoir,
   Liodair a’ phéist a chneas ban
   Is theasgadh a lámh air leodh.

22. Do thuiteadar bonn re bonn
   Air traigh nan clach corr fo dheas;
   Fraoch mac Fiodhaich is a’ phéist,
   Truagh, a Dhé, mar thug an treas!

23. Ga cómhrag ni cómhrag géarr:
   Do rug leis a ceann ’na laimh;
   Nar chunnaic an nighean e
   Do chaidh ’na neul air an traigh.

24. Éir’eas an nighean o’n tamh,
   Gabhas an lamh, ba lamh bhog;
   Ge ta so ’na cuid nan eun 1
   Is mór an t-euchd a rinn a bhos.

25. O’n bhás sin do fhuair am fear
   Loch Maidhbh gun lean de’n loch
   Ata an t-ainm sin deth gu luan
   ’Ga ghairm a nuas gus a nos.
                         H-osnadh charaid.

p. 28

IV

His body to Cluan Fraoich is borne
  A hero on his bier laid low;
And still the mead his name makes known
  Ah! pity the survivor's woe.

Cairn-of-the-Hand beside me here
  Is named from Fraoch Cairn Laive,
Back he ne’er turned his hand but fought
  The foremost when alive.

Belov’d the mouth that friends ne’er scorned
  The lips which woman's lips had pressed;
Belov’d the chief, of hosts the lord,
  Belov’d the cheeks the rosiest.

Cheek redder than the blood of fawn
  Hair darker than the raven's crest,
And softer than the streaming foam,
  Whiter than snow Fraoch's waist.

More fringed than meadow-sweet his locks,
  Than violet his eye more blue;
Than rowans ripe his lips more red,
  Whiter his teeth than woodbine hue.

p. 29

IV

26. Beirear an sin gu Cluan Fraoich
   Corp an laoich gu caisil chró;
   Air an gcluain tugadh a ainm
   Is mairg a mhaireas d[a éis beó].

27. Carn-laimh, an carn so re m’ thaobh
   O laimh Fhraoich do bhidheast son,
   Fear nar iompodhadh an treas
   Fear ba dheise neart an trod.

28. Ionmhuinn am beul nar ob dáimh
   D’am bidis mnai a’ toirbheart phóg
   Ionmhuinn Tighearna nan sluagh
   Ionmhuinn gruaidh nar dheirg an rós.

29. Duibhe na fitheach barr a fhuilt
   Deirge a ghruaidh na fuil laoigh
   Fa mhine na cobhar sruth
   Gile na an sneachd cneas Fhraoich.

30. Caise na an caisean ’fholt
   Guirme a rosg na eidhr’-leac 1
   Deirge na partan a bheul
   Gile a dheud na bláith feith.

p. 30

  Than mast his spear was higher; his voice
More musical than lute:
  No swimmer that with Fraoch could vie
His side by water put.

  Broader than door-leaf was his shield,
Whoso could wield it, happy lord!
  Long as his lance the arm of Fraoch
Than ship's plate more broad his sword.

Would that Fraoch by heroes bold,
  The bestower of gold—fell;
Alas and alas! through a monster's hold
  We hear his funeral knell.
           (On Cluan Fraoich a friend doth sigh.)

p. 31

31. Aird’ a shleagh na cranna siúil
   Binne na teud chiúil a ghuth
   Snamhaidhe do b’fhearr na Fraoch
   Cha do shín a thaobh re sruth.

32. Ba leithn’ na comhla a sgiath
   Ionmhuinn triath a bhi re druim
   Co fad a lann is a lamh
   Leithn’ a cholg na clár dhe luing.

33. Truagh nach an comhrag re laoich
   Do thuit Fraoch a phronnadh ór
   Tuirs’ sin a thuiteam le péist
   Truagh, a Dhé, nach maireann fós.
                                 H-osnadh.


Footnotes

18:1 Retold after the Book of the Dean of Lismore, a sixteenth century text. The tale might be entitled: The Tree of Life in Gadhelic Legend. Its teaching might be summarised: Thou shalt not break off the branches from the Tree of Life, nor attempt to uproot it; in the day that thou disturbest it thou shalt surely die. Its guardian is the serpent, the Dragon-Snake (the Mother of Mankind possibly thus typified).

18:2 Fraoch's mead, i.e.

19:1 From the Book of the Dean of Lismore after Dr Cameron's transcription and transliteration in Reliquiæ Celticæ (i. 63). His transliteration is in several places corrected; mac Fhiodhaich is dialectal for mac Fhiodhaidh, mac Idhaidh, old nominative Idad.

19:2 Shiar?

19:3 Recte Maoidhbh.

21:1 Recte Ailell’.

23:1 Amsy = aimiseachd; aimsiughadh, "temptation": fascination? ’N aimcheist mhór a bha na dhiaidh (Gillies; MacLagan).

23:2 A’ Bheithir gharg is miosa nimh (Cameron's Reliq. Celt., i., p. 225).

25:1 or, ach = howsoever.

27:1 na chodaibh éun (traditional variant).

29:1 Yr’ lak (Dean of Lismore’s spelling). A plant is apparently meant as in the other lines: feith "woodbine, honeysuckle (Hogan’s Luibhleabhrán): partan, "berry of the mountain ash" (ib., p. 60).


Next: Introduction